Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

AÇIK BONO DÜZENLENMESİ

T.C. 

YARGITAY

 

12. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2014/23172

 

K. 2014/31069

 

T. 22.12.2014

 

* AÇIK BONO DÜZENLENMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz Davası/Açık Bono Düzenlenmesinin Yasaya Aykırı Olmadığı - Tanzim Tarihi Boş Olarak İmzalanan Senedin Tanzim Tarihinin Sonradan Yazılabileceği/Tarihin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanabileceği )

 

* KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE BORCA İTİRAZ DAVASI ( Açık Bono Düzenlenmesinin Yasaya Aykırı Olmadığı/Tanzim Tarihi Boş Olarak İmzalanan Senedin Tanzim Tarihinin Sonradan Yazılabileceği - Tarihin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanabileceği )

 

* TANZİM TARİHİNİN SONRADAN YAZILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz Davası - Tanzim Tarihi Boş Olarak İmzalanan Senedin Tarihinin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanabileceği )

 

* TANZİM TARİHİNİN ANLAŞMAYA AYKIRI OLDUĞUNUN KANITLANMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz Davası/Tanzim Tarihi Boş Olarak İmzalanan Senedin Tarihinin Sonradan Doldurabileceği -Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanabileceği )

 

2004/m. 169

 

ÖZET : Dava kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borca itiraza ilişkindir.

 

Açık bono düzenlenmesi yasaya aykırı olmadığından tanzim tarihi boş olarak imzalanan senedin tanzim tarihinin sonradan yazılması mümkündür. Yazılan tanzim tarihinin anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususu ise ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.

 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : Borçlular tarafından icra mahkemesine yapılan başvuru ve temyiz dilekçelerinde, senedin boş olarak o tarihte şirketi temsil ve ilzama yetkili N. M. tarafından imzalanarak verildiği kabul edilmektedir. Öte yandan açık bono düzenlenmesi yasaya aykırı olmadığından tanzim tarihi boş olarak imzalanan senedin tanzim tarihinin sonradan yazılması mümkündür. Yazılan tanzim tarihinin anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususu ise ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.
 
SONUÇ : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com