Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİ, GEÇERLİ MUVAFAKAT İLE MÜMKÜNDÜR

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/11804 
KARAR NO. 2014/16976 
KARAR TARİHİ. 11.6.2014

>EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİ---GEÇERLİ MUVAFAKAT

BORÇLU, MAAŞININ TAMAMINA HACİZ KONULMASINA MUVAFAKAT ETTİĞİNİ BİLDİRMİŞ, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BORÇLUNUN MUVAFAKATİ DOĞRULTUSUNDA EMEKLİ MAAŞININ HACZİ İÇİN İŞLEM YAPILMIŞTIR. MUVAFAKAT GEÇERLİ OLUP, EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİNE YÖNELİK İŞLEM YASAYA UYGUN OLDUĞUNDAN, ŞİKAYETİN REDDİ GEREKİR.

2004/md.83 
5510/md.93

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda SGK'dan aldığı emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği, mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun'un 32.maddesiyle 5510 Sayılı SGK'nun 93/1. maddesinde yapılan değişiklikle, 'bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir' hükmü getirilmiştir.

Bu düzenleme İİK'nun 83/a maddesine göre özel nitelikte olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczinde, takibin kesinleşmiş olması şartı ile 28.02.2009 tarihi sonrasında borçlunun maaş haciz tarihinden önce hacze muvafakati geçerlidir. Anılan düzenleme İİK'nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir.

Somut olayda, borçlunun takip kesinleştikten sonra 18.12.2013 tarihinde menkul haczi esnasında SGK'dan aldığı maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirmiş, icra müdürlüğünce borçlunun muvafakati doğrultusunda emekli maaşının haczi için işlem yapılmıştır. Bu durumda anılan muvafakat geçerli olup, bu doğrultuda emekli maaşının tamamının haczine yönelik işlem de yasaya uygundur.

O halde mahkemece, şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com