Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

EŞİN RIZASI OLMAKSIZIN KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/27011
K. 2015/363
T. 14.1.2015


• EŞİN RIZASI OLMAKSIZIN KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Taşınmaz Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı/Banka İyiniyetli İse Korunacağı - İyiniyetin Varlığı Esas Olduğundan Bankanın Kötüniyetli Olduğunu Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacıda Olduğu/Kanıtlanamadığından Tapuya Güven İlkesi Gereğince Davanın Reddi Gerektiği )

• TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAMASI ( İpoteğin Kaldırılması Talebi - Bankanın Kötüniyetli Olduğu Kanıtlanamadığından Tapuya Güven İlkesi Gereğince Davanın Reddi Gerektiği )

• İYİNİYET ( Eşin Rızası Olmaksızın Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi - Taşınmaz Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı/İyiniyetin Varlığı Esas Olduğundan Bankanın Kötüniyetli Olduğunu Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacıda Olduğu/Kanıtlanamadığından Tapuya Güven İlkesi Gereğince Davanın Reddi Gerektiği )

• İSPAT YÜKÜ ( Eşin Rızası Olmaksızın Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi - Taşınmaz Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı/İyiniyetin Varlığı Esas Olduğundan Bankanın Kötüniyetli Olduğunu Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacıda Olduğu/Kanıtlanamadığından Tapuya Güven İlkesi Gereğince Davanın Reddi Gerektiği )

• TAPUYA GÜVEN İLKESİ ( Eşin Rızası Olmaksızın Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi - Taşınmaz Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı/İyiniyetin Varlığı Esas Olduğundan Bankanın Kötüniyetli Olduğunu Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacıda Olduğu/Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
4721/m. 6, 194/1, 1023

ÖZET : Dava; davalı banka lehine, dahili davalı koca tarafından davacı eşin rızası olmaksızın konulan taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması talebine ilişkindir. İpotek tesis tarihinde tapu kütüğünde taşınmazın "aile konutu" olduğuna dair bir şerh bulunmamaktadır. Lehine ipotek tesis edilen bankanın kazanımı iyiniyetli olması halinde korunur. İyiniyetin varlığı asıl olduğuna göre, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bunu iddia edene düşer. Lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğu kanıtlanamamıştır. Tapuya güven ilkesine ilişkin koşullar, işlem tarafı olan davalı banka lehine gerçekleşmiştir. Davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR :
 Davacı; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince, taşınmaz üzerinde hak sahibi olan eşi dahili davalı ( koca )'nın, davalı banka lehine, 24.7.2005 tarihinde rızası olmaksızın ipotek tesis ettirdiği gerekçesiyle ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. İpotek tesis tarihinde tapu kütüğünde taşınmazın "aile konutu" olduğuna dair bir şerh bulunmadığına göre, lehine ipotek tesis edilen bankanın kazanımı iyiniyetli olması halinde korunur ( T.M.K.m. 1023). Zira Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesiyle tapuya güven ilkesine bir istisna getirilmiş değildir. Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İyiniyetin varlığı asıl olduğuna göre, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bunu iddia edene düşer ( T.M.K.m. 6 ). Dosya içindeki belgelerden, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğu kanıtlanamamıştır. Şu hale göre, tapuya güven ilkesini esas alan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesi koşulları işlem tarafı olan davalı banka lehine gerçekleşmiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir ( HGK'nın 24.4.2013 tarih 2012/2-1567 esas, 2013/579 karar sayılı ilamı ).

SONUÇ :
 Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 14.01.2015 tarihinde karar verildi. kazanci.com.tr

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com