Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

ÖĞRETMENİN HİZMET GEREĞİ NAKLEN ATANMASI

DANIŞTAY 2. Daire
ESAS: 2010/5749
KARAR: 2014/3824


İsteğin Özeti : ...İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : M...

Düşüncesi : Dava, ...İli, ...İlçesi, ... Anadolu Lisesi Öğretmeni olan davacının aynı İl, ...İlçesi, Ş... Tuğaltay Lisesi'ne naklen atanmasına ilişkin 20.10.2009 günlü, 23585 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik'in "Kapsam dışına atama" başlıklı 23. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama şartlarından birini kaybedenlerin görev yerleri kapsam dışında bulunan eğitim kurumlarına değiştirilir.

(2) Adli soruşturma veya disiplin soruşturması sonucunda görevli oldukları eğitim kurumunda kalmalarında sakınca görülenlerin görev yerleri değiştirilir.

(3) Bu madde kapsamında görev yerleri bu Yönetmeliğin kapsamında sayılan eğitim kurumları dışına değiştirilenler, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına 19’uncu maddeye göre yeniden atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyadaki bilgi, belge ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacının bir dershanede öğretmenlik yaptığı hususunun tespit edilerek 16.05.2009 tarihli tutanağın düzenlendiği, dolayısıyla davacının dershanede öğretmenlik yaptığı hususunun sabit görülerek atama işlemi tesis edilmişse de, işlem tarihinde yürürlükte bulunan ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anadolu statülü okulda görev yapan öğretmenlerin kapsam dışındaki bir okula atanabilmelerinin atama şartlarından birini kaybetmesi halinde mümkün olabileceği, haklarında idari veya adli soruşturma geçiren öğretmenlerin ise aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince yalnızca görev yerlerinin değiştirileceği hükmünün düzenlendiği açık olup, yapılan soruşturma sonucu sübuta eren iddialar nedeniyle getirilen idari teklif uyarınca Anadolu statülü olmaması nedeniyle davacının durumuna uygun bulunmayan kapsam dışı bir okul olan Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi'ne naklen atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; ...İli, ...İlçesi, H... Anadolu Lisesi Öğretmeni olan davacının aynı İl, ...İlçesi, Ş... Lisesi'ne naklen atanmasına ilişkin 20.10.2009 günlü, 23585 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

...İdare Mahkemesi'nin 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararıyla; davacının dershanede öğretmenlik yaptığı hususu sabit olmakla, bu fiil nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi hukuka uygun ise de; bu fiilin atanma ve yer değiştirme şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenen Anadolu Lisesinde görev yapmasını engelleyecek nitelikte olmadığı, Anadolu Lisesi'nde görev yapmasında söz konusu fiil açısından sakınca bulunmadığı ve davacının fiilinin, kapsamdışı eğitim kurumuna atanmasını gerektirmediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, Mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’n 8. maddesinde, hangi memurların ne şekilde istihdam yerlerinin tesbit olunacağı belirtilmiş; (C) bendinde de, bu memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir düzenlemesine yer verilmiştir.

19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik'in "Kapsam dışına atama" başlıklı 23. maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama şartlarından birini kaybedenlerin görev yerleri kapsam dışında bulunan eğitim kurumlarına değiştirilir.

(2) Adli soruşturma veya disiplin soruşturması sonucunda görevli oldukları eğitim kurumunda kalmalarında sakınca görülenlerin görev yerleri değiştirilir.

(3) Bu madde kapsamında görev yerleri bu Yönetmeliğin kapsamında sayılan eğitim kurumları dışına değiştirilenler, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına 19’uncu maddeye göre yeniden atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; matematik öğretmeni olan davacı hakkında, bir dershanede derse girdiği, görev yaptığı okuldaki öğrencileri, çalıştığı dershaneye kayıt olmazlarsa notlarının düşük olacağı şeklinde tehdit ettiği ile ilgili yapılan şikayet üzerine açılan soruşturma neticesinde düzenlenen 23.07.2009 günlü, 410 sayılı soruşturma raporunda; denetim sırasında davacının bir dershanede öğretmenlik yaptığı hususunun tespit edilerek 16.05.2009 tarihli tutanağın düzenlendiği, dolayısıyla davacının dershanede öğretmenlik yaptığı hususu sabit görülerek disiplin yönünden bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması, idari yönden ise il içinde başka bir ilçeye atamasının yapılması teklifi üzerine davacının ...İli, ...İlçesi, H...Anadolu Lisesi Öğretmenliğinden aynı İl, ...İlçesi, Ş... Lisesi'ne naklen atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, müfettişlerce yapılan denetim sırasında davacının bir dershanede öğretmenlik yaptığı hususunun sübuta erdiği anlaşıldığından soruşturma sonucu getirilen teklif doğrultusunda davacının, ...İli, ...İlçesi, H... Anadolu Lisesi Öğretmenliğinden aynı İl, ...İlçesi, Ş... Lisesi'ne naklen atanmasına ilişkin işlemde kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ...İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 22.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kararara.com

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com