Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2014/15106
Karar No: 2014/26450
Karar Tarihi: 8.12.2014
 
 
• VASIFLI İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE VEYA BİRAZ ÜZERİNDE ÇALIŞMASININ OLAĞAN HAYATIN AKIŞINA VE YAŞAM DENEYİMLERİNE AYKIRILIĞI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - İşçinin Döküm İşyerinde Ocakçı Olduğu - Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Davacının Yaptığı İşe Uygun Meslek Kuruluşlarından Bilinen Devrede Alabileceği Ücretleri Sorulacağı )
 
• MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Vasıflı İşçi Olan Murisin Ücretinin Asgari Ücret Üzerinde Olacağı - Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Davacının Yaptığı İşe Uygun Meslek Kuruluşlarından Bilinen Devrede Alabileceği Ücretleri Sorularak Sonuca Gidileceği )
 
• VASIFLI İŞÇİ ( Asgari Ücretle veya Asgari Ücretin Biraz Üzerindeki Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Düşmeyeceği - Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Davacının Yaptığı İşe Uygun Meslek Kuruluşlarından Bilinen Devrede Alabileceği Ücretleri Sorulacağı/Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
 
• EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Vasıflı İşçinin Asgari Ücretle veya Biraz Üzerine Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı/Mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Davacının Yaptığı İşe Uygun Meslek Kuruluşlarından Bilinen Devrede Alabileceği Ücretleri Sorulacağı )
 
• HAYATIN OLAĞAN AKIŞI KRİTERİ ( Vasıflı Bir İşçinin Asgari Ücretle veya Asgari Ücretin Biraz Üzerindeki Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Düşmeyeceği - Emsal Ücret Araştırması Yapılarak Sonuca Gidileceği/Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
 
• VEKALET ÜCRETİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davalı Şirket Aleyhine Açılan Davalarının Husumet Yokluğundan Reddedildiği/Mahkemece Davalı Lehine Tek ve Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
 
818/m.18,41
 
ÖZET : Dava; murisin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminata ilişkindir. Davacılar yakınının vasıflı bir işçi olduğu ( döküm işyerinde ocakçı ) tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Vasıflı bir işçinin asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerindeki ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği de açıktır. Bu nedenle Yerel Mahkemece, davacın asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile neticeye varılması isabetli olmakla birlikte kazalının ücreti noktasında ayrıntılı araştırma yapmadan yalnızca davacılar beyanı ve aynı işyeri çalışanı olmayan tanık ifadesine göre asgari ücretin yaklaşık 2,4 katı civarında bir ücretle çalıştığının kabulü doğru olmadığı gibi yine davalı şirket aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarının reddi sebebinin husumet yokluğu olmasına göre bu davalı lehine olarak tek ve maktu vekalet ücreti yerine maddi ve manevi tazminatlar bakımından ayrı ayrı ve nispi vekalet ücretinin hüküm altına alınması da doğru olmamıştır.
 
DAVA : Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
 
Hükmün davacılar vekilince duruşmalı, davalılardan D. A. ve A. A. vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
 
KARAR :
 
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davcılar ile davalı D. A. ve A. A. vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
 
2- Dava, 27.08.2007 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu 04.09.2007 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının karşılanması istemlerine ilişkindir.
 
Mahkemece, davalı M... Metal Ltd.Şti. Aleyhine açılan davaların reddine, davacı eş için 236.763,71TL maddi-40.000,00TL manevi, davacı çocuklardan Yasemin için 15.673,93TL maddi-15.000,00TL manevi, çocuk İbrahim için 15.000,00TL, anne için 7.500,00TL ve kardeşler için ayrı ayrı 2.500,00'erTL manevi tazminatın davalılar A... Dök. Ltd. Şti, D. A. ve A. A. dan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
 
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.
 
Bunun yanında karar tarihinde geçerli olan AAÜT'nin 7/2 maddesine göre davanın husumetten reddi halinde kararlaştırılması gereken avukatlık ücreti tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen miktarı geçmemek üzere üçüncü kısmında yazılı ücrettir.
 
Somut olayda ise; davacılar yakınının vasıflı bir işçi olduğu ( döküm işyerinde ocakçı ) tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Vasıflı bir işçinin asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerindeki ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği de açıktır. Bu nedenle Yerel Mahkemece, davacın asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile neticeye varılması isabetli olmakla birlikte kazalının ücreti noktasında ayrıntılı araştırma yapmadan yalnızca davacılar beyanı ve aynı işyeri çalışanı olmayan tanık ifadesine göre asgari ücretin yaklaşık 2,4 katı civarında bir ücretle çalıştığının kabulü doğru olmadığı gibi yine davalı M... Metal Mamulleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarının reddi sebebinin husumet yokluğu olmasına göre bu davalı lehine olarak tek ve maktu vekalet ücreti yerine maddi ve manevi tazminatlar bakımından ayrı ayrı ve nispi vekalet ücretinin hüküm altına alınması da doğru olmamıştır.
 
Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
 
Yapılacak iş, maddi tazminat davası bakımından kazalı işçinin, döküm işyerinde çalışan tecrübeli bir ocakçı olduğunun kabulüne göre bu nitelikteki bir işçinin ücreti noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile davacının yaptığı işe uygun meslek kuruluşlarından ( Metal İşçileri Odası, Dökümcüler Odası vs. ) bilinen devrede sigortalının alabileceği ücretleri sormak, yine aynı veya başkaca iş yerlerinde çalışıp emsal işi yapanların ücretlerini araştırmak. Böylelikle kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirleyerek belirlenen bu ücrete göre davacıların maddi zararını yeniden hesaplatmak ve tüm delilleri bir arada değerlendirerek sonuca varmaktan yine davalı M... Metal Mamulleri Tic. Ltd. Şti alayhine açılan tazminat davalarının reddi sebebine göre lehine olarak tek ve maktu vekalet ücreti kararlaştırmaktan ibarettir.
 
O halde, davacılar ile davalılar D. A. ve A. A. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
 
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.12.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.Kaynak: hukukvehayat.org

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com