Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Tüketici kredisinden kaynaklı kesintilerin iadesi istemi -makbuzlu ipotek tesis ücretinin iadesinin talep edilemeyeceği

T.C.Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2015/16455Karar No:2015/16691 

 

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR: Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, davalı banka tarafından dosya masrafı, komisyon vs. adı altında 1.300,00 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek yapılan bu kesintinin kesinti tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsilinekarar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, davanın kabulü ile; 2.197,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmedilen meblağın 1.300,00 TL sine dava tarihinden, 897,00 TL sine ıslah tarihi olan 09.12.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

 

2-) Dairemizin yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere, davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, her ne kadar her hangi bir hizmet karşılığı olmayan kesintinin iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği belirtilmiş ise de, mahkemeye bankaca sunulan belgelerde 134,38 TL bedelli ipotek tesis makbuzu ibraz edildiği görülmektedir. İbraz edilen bu makbuz dikkate alınarak, belgelendirilmiş ve zorunlu masraf olduğu ispat edilmiş ipotek tesis işlemine ilişkin 134,38 TL bedelin davacıya iadesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalının 2.bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle, davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 21.05.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org 

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com