Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

YARGITAY'IN TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İTİRAZ KARARI

T.C.
Yargıtay 
19.Ceza Dairesi 
Esas No:2015/183
Karar No:2015/961 
Karar Tarihi:30/04/2015

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İTİRAZ
TRAFİK CEZA TUTANAĞININ YASAL İÇERİĞİ
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN TRAFİK CEZA TUTANAĞI DÜZENLEMESİ
KANUN YARARINA BOZMA
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 5
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 47
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 116
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 309

ÖZET: 2918 sayılı Kanunun 116. maddesi uyarınca düzenlenen idari para cezası karar tutanağının resmi evrak niteliğinde bulunduğu ve aksi ispat edilinceye kadar geçerli olduğu, ispat kuvveti bakımından başkaca bir delille (kamera kaydı gibi) desteklenmesinin gerekmediği, bu yönde mevzuatımızda bir hüküm bulunmadığı, ancak muterizin belirtilen gün ve saatte başka bir yerde olduğuna ilişkin veya tespit edilen aracın rengi ve modelinin kendi aracı olmadığına dair geçerli sayılabilecek bir başvurusunun bulunması halinde görevli polis memurunun beşeri bir hata yaptığının kabul edilebileceği

"İçtihat Metni"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı .. veya .. plaka sayılı araç hakkında Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 27/03/2014 tarihli ve HC-214929 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 172 Türk lirası idari para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Sivas Sulh Ceza Mahkemesinin 21/10/2014 tarihli ve 2014/56 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 12/01/2015 gün ve 2094 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/01/2015 gün ve KYB.2015-23489 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede; 
Dosya kapsamına göre,

1-Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak ... Yönetmeliğin 6. maddesinde "(1) Alındı ve tutanaklar, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında ve yetki sınırları içinde; a) Trafik zabıtası, b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel zabıta, c) Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli, tarafından düzenlenir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, kabahat eyleminin gerçekleştirildiği yer itibariyle idari para cezasını düzenleyen personelin 29/06/2011 tarihli Sivas ili trafik kuruluşlarının sorumluluk alanını belirleyen protokol kapsamında yetkili olmadıklarının,

2-Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Tutanak Düzenleyenlerin Yükümlülüğü" başlıklı 162. maddesinde "Tutanak düzenleyenler; a) Tutanaklarla ilgili olarak; 1) Tutanaklara bağlı olduğu birimin adı bulunan kaşe damgayı basmak, bastırmak ve birimin adını yazmak, ile yükümlüdürler." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, HC-214929 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının hangi birim tarafından düzenlendiğine dair bir ibarenin bulunmaması nedeniyle bahse konu tutanağın usulüne uygun düzenlenmiş geçerli bir tutanak olmadığının,

3-Her ne kadar .. plaka sayılı bir aracın kayıtlı bulunmadığı hususu Sivas İl Emniyet Müdürlüğünün 14/04/2014 tarihli yazısı ile belirtilmiş ise de, sahte plaka oluşturulmuş olma ihtimali karşısında HC-214929 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağında aracın ...plaka sayılı ve ... plaka sayılı olduğunun aynı tutanakta belirtilmesi karşısında kabahatin muteriz tarafından işlendiğinin sabit olmadığının,

4-Kabahat eylemine ilişkin herhangi bir görüntü yada kamera kaydının bulunmadığının, tutanağın sözlü beyan üzerine oluşturulduğunun anlaşılması karşısında, bu hususun üzerine atılı kabahat eylemini gerçekleştirmediğini beyan eden muteriz lehine değerlendirilmesi gerektiğinin,
Gözetilerek itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma ihbarnamesinin 1 numaralı bendi yönünden yapılan incelemede;
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun'un 5. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 5. alt bendinde "Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek" hükmünün yer aldığı, anılan kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 6. maddesinde “Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ilgili mevzuatta gösterilmiştir.” Hükmü ile bu hususların ayrı bir yönetmeli ile düzenleneceğinin belirtildiği, bu bağlamda çıkarılan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin il ve ilçe trafik birimlerinin kuruluşunu düzenleyen 78. maddesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün il trafik birimi içerisinde sayıldığı, yine anılan Yönetmeliğin 129. maddesinde trafik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında sıralı amirlerin yetkili ve sorumlu olduklarının ve “Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Denetleme Yetkisi” başlığıyladüzenlenen 130. maddesinde ise ” Bu Yönetmelik trafik zabıtasına tahmil edilen görevlerin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili yetkilerin kullanılmasında; 
b)İl trafik kuruluşlarında trafik işleriyle görevli il emniyet müdür yardımcısı emniyet müdürüne, şube müdürleri emniyet müdür yardımcısına, büro amirleri ve istasyon amirleri şube müdürlerine karşı sorumlu olup hiyerarşik bir sistem ve sıra içerisinde sevk ve idaresinde bulunan amir ve memurlara gerekli emir ve direktifleri vermeye ve bu görevleri denetlemeye yetkilidir.
…” şeklinde düzenleme bulunduğu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; sıralı amirin trafik zabıtasının görevlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili yetki ve sorumluluğunun bulunduğu, trafik düzeninin sağlanması amacıyla sevk ve idaresinde bulunan amir ve memurlara gerekli emir ve direktifleri verip bu görevleri denetleyebilecekleri, kanun yararına bozma istemine konu olayda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin sıralı amirin görevlendirmesi üzerine bulundukları kavşakta trafik kuralı ihlali yapan sürücü hakkında trafik ceza tutanağı düzenleyebileceği anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE; 

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma ihbarnamesinin 2 numaralı bendi yönünden yapılan incelemede;
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı .. plaka sayılı araç hakkında Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından düzenlenen 27/03/2014 tarihli ve HC-214929 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının başlık kısmında Sivas ilinin plaka numarası olan 58 rakamının yer aldığı, yine tutanak düzenleyicilerin açık kimlik ve imzalarının yanında “58 BÖLGE” ibaresinin bulunması nedeniyle tutanak düzenleyen kişi ve kurumun açıkça belli olduğu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 162. maddesindeki hükme aykırı davranılmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE; 

3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma ihbarnamesinin 3 numaralı bendi yönünden yapılan incelemede;
Olağanüstü kanun yolu olan ve öğretide “olağanüstü temyiz” olarak adlandırılan kanun yararına bozmanın amacı hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararların Yargıtay’ca incelenmesini, buna bağlı olarak da kanunların uygulanmasında ülke sathında birliğe ulaşmak, hakim veya mahkemelerce verilen cezaya ilişkin karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıkları toplum ve birey açısından hukuk yararına gidermektir. 

Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma müessesesinin konusunu oluşturabilecek kanuna aykırılık halleri, olağan kanun yolu olan temyiz nedenlerine göre dar ve kısıtlı tutulduğunda kesin hükmün otoritesi korunmuş olur. 

26.10.1932 gün ve 29/12 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve bu karar esas alınmak suretiyle verilen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Dairelerin süreklilik arz eden kararlarında belirtildiği üzere, kabul edip etmemenin hakim veya mahkemenin takdirine bağlı olduğu istekler hakkında verilen kararlar ile kanıtların değerlendirilmesine ilişkin kararlar kanun yararına bozma konusu olamaz. 

Mahkeme tarafından kanun yararına bozma isteminde ileri sürülen neden yönünden delil takdiri yapılarak karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma yoluna gidilemeyeceğinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 

4- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma ihbarnamesinin 4 numaralı bendi yönünden yapılan incelemede;
2918 sayılı Kanunun 116. maddesi uyarınca düzenlenen idari para cezası karar tutanağının resmi evrak niteliğinde bulunduğu ve aksi ispat edilinceye kadar geçerli olduğu, ispat kuvveti bakımından başkaca bir delille (kamera kaydı gibi) desteklenmesinin gerekmediği, bu yönde mevzuatımızda bir hüküm bulunmadığı, ancak muterizin belirtilen gün ve saatte başka bir yerde olduğuna ilişkin veya tespit edilen aracın rengi ve modelinin kendi aracı olmadığına dair geçerli sayılabilecek bir başvurusunun bulunması halinde görevli polis memurunun beşeri bir hata yaptığının kabul edilebileceği anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE; 30/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Hukuk Medeniyeti

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com